Historia BANKU

O początkach spółdzielczości bankowej w mieście Warka, świadczy zachowany wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Kasy Spółdzielczej, które odbyło się w dniu 29 stycznia 1928 roku i rozpatrywało między innymi sprawozdanie Zarządu i Rady za rok 1923, zatwierdziło bilans markowy na ten rok i bilans otwarcia w złotych na dzień 1 stycznia 1925 roku oraz sprawę uruchomienia Kasy i przyjęcia nowego statusu.

Potwierdzeniem działalności w 1923 roku jest również adnotacja o decyzji zatwierdzającej Statut przyjęty na Walnym Zgromadzeniu w 1928 roku, iż zostaje uchwalony Statut poprzedni, wciągnięty do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 grudnia 1924 roku pod numerem 537, przy czym dokumenty te opatrzone są pieczęcią o treści „Warce Towarzystwo Pożyczkowo – Oszczędnościowe”. W oparciu o te materiały wywnioskować można, iż w okresie lat 1924-1927 mogły mieć miejsce okresowe przerwy w działalności.

Odbyte Walne zgromadzenie 29 stycznia 1928 roku przyjęło Statut, który określał, iż jest to Kasa Spółdzielcza z nieograniczoną, a terenem działania miasto Warka, gmina Konary i te wsie z gminy Nowa Wieś i Lechanice, które należały do parafii Warka. Wysokość udziału określano na 25 zł a wpisu 2 zł wpisu. Zgromadzenie to wybrało 6-cio osobową Radę Nadzorczą.

Następne lata funkcjonowania kasy spółdzielczej to stały, systematyczny jej rozwój pod względem liości zrzeszonych członków, a także pod względem organizacyjnym i ekonomicznym. Ilustruje to następując przykład: w 1933 roku kasa zrzeszyła 458 członków, a fundusze własne wyniosły 59.761 złotych, podczas gdy w 1938 roku liczba członków wyniosła 1.057 członków, zaś fundusze własne 205.470 złotych.

W 1943 roku ilość członków wyniosła 1.182, w tym 813 rolników, fundusz zasobowy – 99.502 zł., zaś liczba wkładów 1.000 na kwotę 215.199 złotych. Teren działania rozszerzony został w tym czasie o gminę Grabów. W okresie tym nastąpiło również stworzenie odpowiedniej bazy materialnej w drodze rozpoczęcia budowy budynku na potrzeby Kasy. Budowa ta została rozpoczęta w 1937 roku, a zakończona w 1939 roku. W budynku tym po dokonaniu niezbędnych modernizacji, Bank ma swoją siedzibę do chwili obecnej.

12 grudnia 1943 roku Rada Nadzorcza Kasy Spółdzielczej, na podstawie rozporządzenia z dnia 19 marca 1943 roku do zastępowania Walnych Zebrań przez Radę, uchwaliła przyjęcie nowego Statutu, w związku z czym zniesiono nieograniczoną odpowiedzialność, a pozostawiono dziesięciokrotną odpowiedzialność w stosunku do zadeklarowanych udziałów, a także zmieniono nazwę Kasy na Bank Spółdzielczy. Wysokość udziału ustalono na 100 złotych.

Kolejna zmiana Statutu przyjęta została na Walnym Zgromadzeniu 16 czerwca 1946 roku. Statut ten określał rozszerzenie terenu działania, a mianowicie obejmował on miasto Warkę, gminę Lechanice, Nową Wieś, Konary, Rozniszew oraz Grabów. Statut ten obowiązywał do lat 40 – tych, a więc do czasu powołania do życia Gminnych Kas Spółdzielczych.

Nieprzerwany wzrost ilości członków, a także wzrastające obroty i wielkość wkładów, tak w okresie drugiej wojny światowej, i jak bezpośrednio w latach powojennych świadczą o tym, iż działalność Banku pomimo tego trudnego okresu nie uległa zahamowaniu.

2 lipca 1950 roku powstaje z połączenia Banku Spółdzielczego w Warce, Kasy Stefczyka w Gośniewicach i Kasy Spółdzielczej im.Stefczyka w Lechanicach – Gminna Kasa Spółdzielca w Warce, obejmująca działalnością gminę Lechanice, Konary, Nową Wieś i miasto Warkę. Straty Kas w Gościenicach i Lechanicach w wysokości 82.162 złote uchwalono pokryć z funduszu zasobowego Banku Spółdzielczego.

W dalszej historii funkcjonowania Banku mają miejsce kolejne zmiany jego nazewnictwa, a także zmiany jego statutów, które wynikają z poszczególnych, następujących po sobie faz rozwoju spółdzielczości bankowej oraz zmian w ustawodawstwie i funkcjonowaniu administracji państwowej. I tak z dniem 8 lipca 1956 roku przyjęta zostaje w statucie nazwa Kasa Spółdzielcza w Warce, a teren działania obejmuje miasto Warkę oraz Gromadzkie Rady Narodowe: Konary, Klonową Wolę, Murowankę, Wrociszew, Grzegorzowice i Michałów.

Pięć lat później, 26 marca 1961 roku, przyjęta zostaje ponownie nazwa Bank Spółdzielczy, a teren działania obejmuje miasto Warkę oraz Gromady: Konary, Klonową Wolę, Murowankę i Wrociszew.

W 1962 roku obszar działania Banku Spółdzielczego w Warce zawęża się do miasta Warka oraz Gromad – Klonowa Wola, Murowanka, Wrociszew. Natomiast z dniem 17 marca 1973 roku określa się, iż terenem obsługiwanym przez BS jest miasto i gmina Warka.

Następują też zmiany w Statucie banku w związku z dostosowaniem do przepisów ustawy o prawie bankowym z dnia 12 czerwca 1975 roku oraz do ustawy z 6 września 1982 roku „Prawo Spółdzielcze” i z 12 lutego 1982 „Prawo Bankowe”.

W dniu 14 grudnia 1994 roku przyjęto nowy Status w dostosowaniu do ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ, w którym zachowany jest zakres działania Banku Spółdzielczego w Warce na obszarze miasta i gminy Warka.

Od 15 września 2011 roku Bank Spółdzielczy w Warce działa w ramach zrzeszenia SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.