Szanowni Państwo 

informujemy, że w związku z obniżeniem w dniu 07 września 2023 r. oraz w dniu 05 października 2023 r. przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Warce zmienia oprocentowanie następujących rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Warce.

Zmienione oprocentowanie obowiązywać będzie od dnia 01 marca 2024 r. 

Informacje dotyczące wysokości nowego oprocentowania zawarte są w poniższej tabeli:

Otwarte Rachunki Oszczędnościowe (ORO)
uwaga: Uchwała nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Warce z dnia 20.11.2015 zawiesiła do odwołania otwieranie Otwartego Rachunku Oszczędnościowego (ORO) wprowadzonego Uchwałą nr 24/2007 Zarządu Banku Spółdzielczego w Warce z dnia 26.09.2007 r. 4,50%

 

Rachunki oszczędnościowe MiniMax (ROM)  
 do kwoty 50 000,00 zł 3,20%
 od kwoty 50 000,01 zł do kwoty 100 000,00 zł 3,80%
 od kwoty 100 000,01 zł do kwoty 300 000,00 zł 4,20%
 powyżej kwoty 300 000,01 zł 4,50%

Bank powiadamia jednocześnie posiadacza rachunku, że:

  1. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu.
  2. Posiadacz rachunku ma prawo przed wejściem w życie zmian złożyć sprzeciw lub wypowiedzieć umowę na warunkach określonych w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Warce”.

Aktualna oferta rachunków lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych dostępna jest na stronie internetowej oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Warce.