Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

• informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
• wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.
Podpisy na w/w dokumentach tj. Pełnomocnictwie albo Oświadczeniu należy poświadczyć notarialnie.

Należy pamiętać, że:

•  Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
•  Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku w następujący sposób:

• osobiście w siedzibie Banku,
• przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Warce, ul. Warszawska 5, 05-660 Warka z dopiskiem „PFR – potwierdzenie umocowania Beneficjenta”
• w przypadku CEIDG dopuszcza się weryfikację w rejestrach CEIDG w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta pod warunkiem, że Banki odbiorą od Beneficjenta oświadczenie, które może być złożone przez Beneficjenta w Bankowości Internetowej, w której Beneficjent:
1) potwierdzi, że zapoznał się z przedstawionymi przez Bank dokumentami,
2) potwierdzi, że dane zawarte w dokumentach, są prawdziwe, oraz
3) wyrazi zgodę na przekazanie do PFR dokumentów, które zostały przedstawione Beneficjentowi przez Bank.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

Wzory Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia zawarte są w Regulaminie i zawierają wzór danych wymaganych w Pełnomocnictwie/Oświadczeniu

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-faq.html