Mechanizm Podzielonej Płatności   

Z dniem 1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). 

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062 

Co to oznacza w praktyce? 

Wszystkie banki  miały obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunku VAT; 

Bank Spółdzielczy w Warce automatycznie otworzył jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;  

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.  

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Warce mogą wykonać przelew korzystając z dwóch opcji: dotychczasowym sposobem lub wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.  

Rachunek VAT- najważniejsze informacje: 

otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych

bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym

bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku

prowadzony w walucie PLN

wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi.
Wyciągi sporządzane są na dotychczasowych zasadach

informacja o numerze NRB dostępne są w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem

  • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność
  • numeru NIP kontrahenta
  • kwoty brutto faktury
  • kwoty VAT

realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT)

bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku

przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta

zapłata VAT do urzędu skarbowego

wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego

Mechanizm Podzielonej Płatności – Pytania i Odpowiedzi:

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl