Mechanizm Podzielonej Płatności   

Z dniem 1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). 

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062 

Co to oznacza w praktyce? 

Wszystkie banki  miały obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunku VAT; 

Bank Spółdzielczy w Warce automatycznie otworzył jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;  

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.  

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Warce mogą wykonać przelew korzystając z dwóch opcji: dotychczasowym sposobem lub wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.  

Rachunek VAT- najważniejsze informacje: 

otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych

bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym

bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku

prowadzony w walucie PLN

wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi.
Wyciągi sporządzane są na dotychczasowych zasadach

informacja o numerze NRB dostępne są w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem

  • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność
  • numeru NIP kontrahenta
  • kwoty brutto faktury
  • kwoty VAT

realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT)

bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku

przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta

zapłata VAT do urzędu skarbowego

wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego

Mechanizm Podzielonej Płatności – Pytania i Odpowiedzi:

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl
Tak, Bank zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), będzie miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe w PLN.
Nie, Bank zgodnie z ustawą otworzy automatycznie do 01 lipca 2018 r. jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klienta prowadzonych w PLN. Natomiast, gdy Klient chce posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT musi w Banku złożyć stosowny wniosek o otwarcie kolejnego rachunku VAT.
Nie, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem.
Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

Tak, Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta – przedsiębiorcy, Bank musi otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.

  • Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy Klient musi złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT.
  • Jeżeli Klient posiada w Banku kilka rachunków VAT, na wniosek Klienta, Bank zamknie dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był przyporządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku VAT.
Nie. Klient nie będzie miął możliwości przeksięgowania środków z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT. Klient będzie mógł przeksięgować środki ze swojego rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w ramach tej samej firmy w tym samym Banku.
Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał się zgłosić do urzędu skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachunek bieżący. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, bank powinien niezwłocznie zastosować się do wniosku Klienta.
Nie ma różnicy. To dwie nazwy dla tego mechanizmu płatności. Nazwa „Split Payment” często stosowana jest w mediach i zapożyczona jest z języka angielskiego (tłumaczenie: Split Payment = Podział płatności). Natomiast nazwa „Mechanizmem Podzielonej Płatności” została wykorzystana w Ustawie.
Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli Klient nie będzie planować aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może taki przelew zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT Klienta.
Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej formatce) na zwykły rachunek rozliczeniowy odbiorcy- wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej.
Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, Klient będzie musiał wybrać nowy rodzaj przelewu oraz wskazać następujące dane (rozszerzone w stosunku do danych stosowanych w dotychczasowych płatnościach) tj.: kwotę brutto płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy faktury oraz numer faktury VAT związanej z płatnością – dodatkowo Klient będzie miał możliwość umieszczenia dodatkowego dowolnego opisu płatności.
Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na rachunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, gdy saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla w/w przypadku jest posiadanie wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.
Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie rozliczeń prowadzonych w PLN.
Nie. W płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności konieczne jest wskazanie kwoty VAT, która musi być większa od 0 PLN.
Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie Podzielonej Płatności: podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Przykład: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT faktury wynosi 23 PLN, należy w polu „kwota płatności (brutto)” wpisać 23 PLN oraz w polu „kwota VAT” wpisać także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie Podzielonej Płatności zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT.
Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast Klient będzie mógł wykonać przeksięgowania środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku.
TAK. Warunkiem operacji przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT Klienta w tym samym banku jest posiadanie co najmniej dwóch rachunków VAT.
Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego Klienta.

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.:
• zapłata za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności,
• zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego,
• realizacja decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy Klienta,
• zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w Mechanizmie Podzielonej Płatności),
• przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
• realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.:
• zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności w części dotyczącej kwoty VAT,
• przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
• uznania z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego,
• zwrotu środków z tytułu błędnie zleconej płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności.

Nie, ponieważ płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności można dokonać tylko w sytuacji posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT.

  • Nie, w sytuacji kiedy najpierw dojdzie do zapłaty, a dopiero potem do wystawienia zaliczkowej faktury VAT. Dla realizacji płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności niezbędna jest faktura VAT.
  • Tak, w sytuacji, kiedy przed płatnością została wystawiona zaliczkowa faktura VAT.
Nie, z zastrzeżeniem że realizacja przelewu do US następuje z rachunku rozliczeniowego z wykorzystaniem dostępnych środków na rachunku VAT.

Sposób uzupełninia papierowego zlecenie przelewu Split Payment:

W przypadku składania papierowych zleceń przelewów Split Payment należy uzupełnić zlecenie przelewu w następujący sposób :

pole nazwa odbiorcy : jak dotychczas

pole nr rachunku odbiorcy : jak dotychczas

pole kwota : kwota brutto faktury

pole nr rachunku zleceniodawcy : jak dotychczas

pole nazwa zleceniodawcy : jak dotychczas

pole tytułem : /VAT/kwota podatku VAT/NIP/numer NIP odbiorcy wpłaty/NR/numer faktury/tekst

Przykład: /VAT/115,00/NIP/8180002340/NR/AB255825/18/dowolny tekst

Gdyby w polu tytułem brakowało miejsca, Klient może rozpocząć zapisywanie od linijki nazwa zleceniodawcy cd.

Numerem rachunku odbiorcy przelewu jest numer rachunku bieżącego odbiorcy (na dowodzie przelewu nie uwidaczniamy numeru rachunku VAT). Numer rachunku bankowego VAT odbiorcy jest wygenerowany z numeru rachunku bieżącego.

Poniżej przykład uzupełnienia przelewu Split Payment

Sposób wykonywania przelewów Split Payment w bankowości internetowej:  

W celu wysłania przelewu Split Payment w bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Warce należy przejść do zakładki przelew zwykły, następnie zaznaczyć pole VAT oraz uzupełnić wszystkie dane zawarte w formatce przelewu Split Payment (nr rachunku odbiorcy, dane i adres odbiorcy, kwotę brutto faktury VAT, kwotę podatku VAT, NIP odbiorcy, nr faktury VAT, opis płatności (opcjonalnie), datę operacji.

Jednym przelewem Split Payment może zostać opłacona jedna faktura (nie ma możliwości kumulowania płatności).

Poniżej wzór przelewu elektronicznego Split Payment