Podstawowe zadania: 

 • okresowe weryfikowanie i aktualizowanie regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym, stopy procentowej, płynności, kapitałowym, operacyjnym, inwestycyjnymi outsourcingu;
 • wyznaczanie limitów na poszczególne ryzyka oraz ich weryfikacja;
 • dokonywanie pomiaru i monitorowanie poziomu ryzyk występujących w banku;
 • sporządzanie raportów dla organów zarządzających Banku;
 • współpraca przy opracowywaniu założeń do planu ekonomiczno-finansowego i monitorowanie jego realizacji;
 • współpraca przy tworzeniu polityki informacyjnej;
 • ocena nowych produktów w zakresie ich potencjalnego wpływu na ryzyko.

Zatrudnimy osobę:

 • z doświadczeniem na podobnym stanowisku (atutem będzie praca w banku spółdzielczym)
 • posiadającą gruntowną wiedzę w obszarze analiz ekonomiczno-finansowych,
 • posiadającą umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobrze zorganizowaną,
 • biegłą w obsłudze MS Office
 • mile widziana znajomość systemu księgowego

Oferujemy:

 • interesującą, pełną wyzwań pracę na samodzielnym stanowisku,
 • stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i podnoszenia kwalifikacji w ramach branżowych szkoleń.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV + list motywacyjny) w Centrali Banku przy Warszawskiej 5 w Warce lub przesłanie jej na adres: warka@bswarka.sgb.pl

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Warce, 05-660 Warka, ul. Warszawska 5  w celu prowadzenia  aktualnej rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Jednocześnie oświadczam, ze niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie oraz , że zostałam/em poinformowana/ny o przysługujących mi prawach, w tym wycofaniu zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.

Jeżeli chce Pani /Pan , abyśmy zachowali Pani /Pana dane dla celów przyszłych rekrutacji, prosimy o dopisanie dodatkowo poniższej klauzuli:

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu  prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Bank Spółdzielczy w Warce.

Klauzula informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Warce informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest Bank Spółdzielczy w Warce z siedzibą w Warce, ul. Warszawska 5, 05-660 Warka,  zwany dalej „Bankiem”.

II. Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bswarka.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu tej rekrutacji i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane zostaną usunięte.

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

VII. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.