Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisko

Doradca Klienta ds. kredytów

Miejsce wykonywania pracy:
Bank Spółdzielczy w Warce
Filia w Jasieńcu

05-604 Jasieniec, ul. Czerska 4c

Zakres obowiązków :

 1. aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 2. budowanie długotrwałych relacji z klientami Banku
 3. doradztwo w zakresie oferowanych przez Bank produktów kredytowych
 4. wstępna weryfikacja klientów i wstępna ocena zdolności kredytowej
 5. przygotowywanie umów kredytowych wraz z załącznikami oraz dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń kredytów
 6. administrowanie udzielonymi kredytami

Nasze wymagania:

 1. doświadczenie w pracy w banku związane z bezpośrednią obsługą klientów i sprzedażą produktów bankowych
 2. znajomość procesu kredytowego oraz produktów kredytowych
 3. łatwość nawiązywania kontaktów i podtrzymywania dobrych relacji z klientem
 4. zaangażowanie, dobra organizacja pracy oraz otwartość na pracę w zespole.

Oferujemy:

 1. Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach umowy o pracę
 2. Szkolenia rozwijające kompetencje i pogłębiające wiedzę
 3. Prywatną opiekę medyczną

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV + list motywacyjny) w Centrali Banku przy Warszawskiej 5 w Warce lub przesłanie jej na adres: warka@bswarka.sgb.pl

Uprzejmie informujemy, iż nadesłanych ofert nie zwracamy oraz, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty. Pozostałym kandydatom bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Warce, 05-660 Warka, ul. Warszawska 5 w celu prowadzenia aktualnej rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Jednocześnie oświadczam, ze niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie oraz , że zostałam/em poinformowana/ny o przysługujących mi prawach, w tym wycofaniu zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.

Jeżeli chce Pani /Pan , abyśmy zachowali Pani /Pana dane dla celów przyszłych rekrutacji, prosimy o dopisanie dodatkowo poniższej klauzuli:

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Bank Spółdzielczy w Warce.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Banku Spółdzielczym w Warce

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Warce z siedzibą w Warce (adres: ul. Warszawska 5, 05-660 Warka), zwana dalej Bankiem.

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@bswarka.pl lub na adres Banku.
 2. Cele i podstawy przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.
Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Okres przechowywania danych
  1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,
  2. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  3. w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
 2. Odbiorcy danych.
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.