Poszukujemy kandydata na stanowisko: 

Doradca Klienta ds. kredytów 

Miejsce wykonywania pracy:
Centrala Banku Spółdzielczego w Warce
Warka, ul. Warszawska 5  

Od kandydatów oczekujemy:  

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: finanse, ekonomia, bankowość 
 • co najmniej rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku 
 • znajomości zasad analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa
 • umiejętności oceny zdolności kredytowej Klientów 
 • wysokiej etyki  zawodowej 
 • umiejętności pracy w zespole 
 • inicjatywy, samodzielności i dobrej organizacji pracy

Zakres odpowiedzialności: 

 • indywidualne doradztwo w zakresie produktów kredytowych 
 • dopasowanie produktów do potrzeb i możliwości Klienta 
 • aktywne pozyskiwanie nowych Klientów oraz budowanie trwałych relacji 
 • ocena kondycji finansowej i zdolności kredytowej Klienta 
 • kompleksowe przygotowanie, kompletowanie i koordynacja obiegu dokumentów w procesie kredytowania 

 Atutem będzie doświadczenie w zakresie bankowości spółdzielczej ! 

Oferujemy:  

 • umowę o pracę na pełny etat 
 • możliwość rozwoju zawodowego  
 • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
 • ciekawą pracę w dynamicznym zespole 

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV + list motywacyjny) w Centrali Banku przy Warszawskiej 5 w Warce lub przesłanie jej na adres: warka@bswarka.sgb.pl 

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Warce, 05-660 Warka, ul. Warszawska 5  w celu prowadzenia  aktualnej rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.  

Jednocześnie oświadczam, ze niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie oraz , że zostałam/em poinformowana/ny o przysługujących mi prawach, w tym wycofaniu zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. 

Jeżeli chce Pani /Pan , abyśmy zachowali Pani /Pana dane dla celów przyszłych rekrutacji, prosimy o dopisanie dodatkowo poniższej klauzuli: 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Bank Spółdzielczy w Warce. 

Klauzula informacyjna: 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Warce informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest Bank Spółdzielczy w Warce z siedzibą w Warce, ul. Warszawska 5, 05-660 Warka,  zwany dalej „Bankiem”.

II. Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bswarka.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu tej rekrutacji i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane zostaną usunięte.

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

VII. Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.